start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

Statut

 

JEDNOLITY TEKST STATUTU

KLUCZBORSKO–OLESKIEJ LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

z wprowadzonymi zmianami na Walnym Zebraniu Członków w dniu 29.01.2019 r.


 

 

 


 


Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 


§ 1.


Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna zwana dalej „KOLOT” jest stowarzyszeniem działającym zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, t.j.), ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. .563 t.j.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.


§ 2.


Terenem działania KOLOT jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą władz KOLOT jest miasto Kluczbork.


§ 3.


KOLOT opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. W celu lepszej realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników.


§ 4.


Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych KOLOT może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 

§ 5.


KOLOT może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 

§ 6.


Czas trwania działalności KOLOT jest nieograniczony.
 

§ 7.

 


1. KOLOT może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.
 


Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA


§ 8.


Celem KOLOT jest realizacja następujących zadań:

 1. Wspieranie rozwoju turystyki.

 2. Integracja społeczności lokalnej głównie: jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej.

 3. Tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych.

 4. Promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych.

 5. Gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych.

 6. Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

 7. Koordynacja wszelkich działań proturystycznych.

 8. Doskonalenie kadr, prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza.

 9. Tworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej.

 10. Wspieranie inicjatyw klastrowych w branży turystycznej w obszarach: zarządzania, marketingu, kapitału ludzkiego, innowacji, finansów i internacjonalizacji.

 11. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 12. Zwiększanie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im działań w charakterze wolontariatu.

 13. Wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 § 9.


KOLOT realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z organami administracji samorządowej, jednostkami naukowo-badawczymi, Regionalną Organizacją Turystyczną, Polską Organizacją Turystyczną oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie turystyki.

 2. Współpracę z osobami fizycznymi i wszystkimi podmiotami realizującymi cele i zadania dotyczące promocji produktów i obiektów turystycznych.

 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz wydawniczej.

 4. Udział w imprezach, oraz targach krajowych i zagranicznych.

 5. Organizowanie objazdów studyjnych.

 6. Prowadzenie banku informacji turystycznej.

 7. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową.

 


Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 10.


1. Członkowie KOLOT dzielą się na:

a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

2.Członkami zwyczajnymi mogą być:

a) powiaty,
b) gminy,
c) osoby prawne działające w branży turystycznej (krajowej lub zagranicznej), a także osoby fizyczne po zgłoszeniu woli wstąpienia do KOLOT w formie pisemnej i przyjęciu przez Zarząd KOLOT.
d) stowarzyszenia i związki.

Członkowie KOLOT, będący osobami prawnymi działają poprzez swoich przedstawicieli, którzy w ich imieniu realizują wszelkie prawa i wykonują obowiązki wynikające z przynależności do KOLOT.
 


§ 11.


Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybierany do władz KOLOT.

 2. Współuczestniczyć w tworzeniu programu KOLOT i jego realizacji.

 3. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności KOLOT.

 4. Brać udział w Walnych Zebraniach oraz innych imprezach organizowanych przez KOLOT.

 5. Każdy członek zwyczajny posiada jeden głos.
   


§ 12.


Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. Uczestnictwa w pracach, akcjach i imprezach organizowanych przez KOLOT.

 2. Wypełniania zadań wynikających z funkcji pełnionych w KOLOT.

 3. Propagowania celów i programu KOLOT na zewnątrz.

 4. Terminowego opłacania składek członkowskich i innych zobowiązań na rzecz KOLOT.

 5. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz KOLOT.
   

§ 13.


Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością KOLOT, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 


§ 14.


Członkiem honorowym KOLOT może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów KOLOT. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek zarządu.
 


§ 15.


Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi KOLOT mają prawo:

 1. Uczestniczenia z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków.

 2. Zgłaszania do władz KOLOT wniosków i uwag dotyczących programów i metod pracy.

 3. Współuczestniczenia w tworzeniu programu pracy KOLOT i jego realizacji.

 4. Propagowania celów i programu KOLOT na zewnątrz.
   


§ 16.


Utrata praw członka KOLOT następuje w przypadku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia z KOLOT zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi.

 2. Wykluczenia z KOLOT na mocy uchwały Zarządu za rażące naruszanie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz KOLOT.

 3. Skreślenia z listy członków KOLOT na mocy uchwały Zarządu za nie opłacanie składek członkowskich przez okres jednego roku, mimo pisemnego upomnienia.

 4. Skreślenia z listy członków KOLOT na mocy uchwały Zarządu z powodu utraty osobowości prawnej lub śmierci członka.

 5. Skreślenia z listy członków KOLOT na mocy uchwały Zarządu z powodu prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami KOLOT.

§ 17.


Wykluczonym i skreślonym z listy członków lub nie przyjętym w poczet członków KOLOT przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania w przeciągu 14 dni od podjęcia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 


Rozdział IV
WŁADZE KOLOT


§ 18.


1. Władzami KOLOT są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd KOLOT,
c) Komisja Rewizyjna.

2. Uchwały wszystkich władz KOLOT zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 


§ 19.


1. Kadencja władz trwa 4 lata.
2. W razie ustąpienia podczas trwania kadencji członka władz, o których mowa w §18 ust. 1 pkt. B, lub jego przedstawiciela, bądź innej okoliczności powodującej zmniejszenie składu, uchwałę o uzupełnieniu składu podejmuje Walne Zebranie Członków.
 


Rozdział V
WALNE ZEBRANIE


§ 20.

 


1. Najwyższą władzą KOLOT jest Walne Zebranie Członków, które jest zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków podejmuje Zarząd KOLOT.
3. Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zebranie co najmniej raz w roku kalendarzowym, a Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze co cztery lata.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.
5. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia Zarząd w formie pisemnej co najmniej na 14 dni przed terminem.
6. Z głosem stanowiącym biorą udział w Walnym Zebraniu wszyscy członkowie zwyczajni. Każdemu przysługuje jeden głos. Głos doradczy przysługuje osobom zaproszonym, oraz członkom wspierającym i honorowym.
 


§ 21.


1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalenie Regulaminu Walnego Zebrania oraz podejmowanie uchwał zatwierdzających,
b) ustalenie głównych kierunków organizacyjnych i programowych KOLOT,
c) uchwalenie wysokości składki członkowskiej, zasad jej pobierania i podziału,
d) uchwalenie budżetu KOLOT,
e) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) podejmowanie uchwał zatwierdzających regulaminy pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu KOLOT,
h) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
i) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd KOLOT,
j) podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w sprawach szczególnej wagi związanych z zakresem działalności KOLOT,
k) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu KOLOT i przeznaczeniu jego majątku,
l) wybieranie i odwoływanie w głosowaniu tajnym Prezesa KOLOT i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
m) wybieranie i odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
n) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji,
o) rozpatrywanie skarg , wniosków i odwołań członków KOLOT na działalność organów statutowych KOLOT.

2. Nie udzielenie Zarządowi absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu.
3. Walne Zebranie może odwoływać poszczególnych członków Zarządu w trakcie trwania kadencji.
4. Walne Zebranie KOLOT jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 


Rozdział VI
ZARZĄD KOLOT


§ 22.


1. Zarząd KOLOT składa się z 5 osób w tym Prezesa Zarządu, którego wybiera Walne Zebranie w oddzielnym głosowaniu w pierwszej kolejności.
2. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie dwóch wice prezesów, sekretarza i skarbnika.

3. Członkami Zarządu KOLOT nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 


§ 23.


1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
b) podejmowanie wszelkich uchwał i decyzji nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz statutowych KOLOT, niezbędnych dla prawidłowej statutowej działalności KOLOT,
c) podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej,
d) zarządzanie majątkiem i funduszami KOLOT,
e) współdziałanie z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz wszelkimi innymi podmiotami w sprawach dotyczących działalności statutowej.
f) Przyjmowanie nowych członków

2. Do kompetencji Prezesa należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie KOLOT na zewnątrz,
b) wykonywanie uchwał i decyzji Zarządu.

§ 24.


Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 


§ 25.


Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin podlegający zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
 


Rozdział VII
KOMISJA REWIZYJNA


§ 26.


1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli działalności statutowej i finansowej KOLOT.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego, wybieranego przez Walne Zebranie Członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w KOLOT.

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które:
a) pozostają z członkami Zarządu KOLOT w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 


§ 27.


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Bieżące kontrolowanie zgodności działalności KOLOT z przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu.
2. Kontrola co najmniej jeden raz w roku całokształtu działalności KOLOT.
3. Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności oraz wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu.
4. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
 


§ 28.


1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji, może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu KOLOT z głosem doradczym na zaproszenie Prezesa KOLOT.
2. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 


Rozdział VIII
GOSPODARKA FINANSOWA KOLOT


§ 29.


Majątek KOLOT powstaje ze składek członkowskich, dotacji, środków pomocowych, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej oraz z działalności gospodarczej.
 


§ 30.


Dochody KOLOT służą do realizacji celów statutowych. Nadwyżki przychodów nad kosztami KOLOT przeznacza się na działalność pożytku publicznej.
 

§ 31.


1. Gospodarka KOLOT prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy, uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Walne Zebranie.
2. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd KOLOT.§ 32.


Oświadczenia woli w imieniu KOLOT składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes.
 


§ 33.


Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności uchwala Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 


§ 34.


KOLOT jako organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości.
 


§ 35.


1. KOLOT jako organizacja pożytku publicznego sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe. Sporządzenie sprawozdania jest obligatoryjne. Przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.
2. KOLOT przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie, o którym mowa w ust.1.
 


§ 36.


KOLOT jako Organizacja pożytku publicznego nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń majątkowych organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa, powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. Przekazywać należącego do niego Majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywać Majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika ze statusowego celu organizacji.

 4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 37.


KOLOT jako organizacja pożytku publicznego podlega kontroli ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie prawidłowości korzystania z uprawnień określonych w ustawie z dnia 24.04.2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 

§ 38.


KOLOT jako organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i merytoryczne, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.
 


Rozdział IX
BIURO KOLOT


§ 39.


1. W celu właściwego wykonywania zadań przez Zarząd KOLOT może być utworzone Biuro Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
2. Regulamin organizacyjny Biura uchwala Zarząd KOLOT.
 


§ 40.


1. Biurem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Zarząd.
3. Dyrektor Biura realizuje uchwały Zarządu i działa w granicach pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd.
4. Zasady wynagradzania pracowników Biura oraz przeliczania wydatków ustala Zarząd.
 


Rozdział X
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KOLOT


§ 41.


Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 


§ 42.


Rozwiązanie KOLOT wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
 Kluczbork, 29.01.2019 r.

 

 

 

 

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna