start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

Zabytki przyrody

 

 

POWIAT KLUCZBORSKI

KLUCZBORK WOŁCZYN BYCZYNA

LASOWICE WIELKIE

 

 

 

 

GMINA KLUCZBORK

 

Aleje:
Aleja dębów na trasie Nowa Bogacica-Piec, obwód-od 455 do 665 cm, wysokość od 15 do 25 m, wiek 300, 400 lat
Aleja cisów pospolitych, dł. alei 50 m, obwód 80 do 145 cm, wysokość 8 do 12 m

Pomniki przyrody:
Olsza czarna w Kluczborku, obwód 390 cm, wysokość 30 m, wiek ok. 190 lat, najstarszy okaz w Polsce (koło dworca kolejowego)
Dąb szypułkowy w Kluczborku, obwód 440 cm, wysokość 23 m, wiek 320 lat

Rezerwaty leśne:
Rezerwat przyrody w Bażanach - naturalny drzewostan sosnowy z obfitym stanowiskiem jałowca, występują rośliny chronione: widlak jałowcowaty i kruszyna pospolita
Stobrawski Park Krajobrazowy - teren gminy Kluczbork (od strony Bogacicy)

 

GMINA WOŁCZYN

 

Aleje:
Aleja dębów szypułkowych na gruntach wsi Gierałcice w wieku około 60-270 lat

Rezerwaty leśne:
Rezerwat przyrody w Komorznie, utworzony w celu ochrony buczyny pomorskiej
Rezerwat przyrody w Krzywiczynach, las mieszany zawierający 126-letni drzewostan jodłowy z domieszką świerka, modrzewia i sosny

Pomniki przyrody:
Lipa drobnolistna w Duczowie Wielkim , wiek 170 lat, Dąb szypułkowy, wiek 270 lat - osobliwość: zrośnięte ze sobą od ponad 150 lat
Buk zwyczajny w Komorznie, wiek 320 lat
Modrzew europejski w Unieszowie
Głaz narzutowy w Wierzbicy Dolnej - blok skandynawskiego granitu różowego (przy drodze z Wierzbicy do Włoch),
Solanka wołczyńska o temp + 43,5°C - teren gminy Wołczyn

 

GMINA BYCZYNA

 

Aleje:
Aleja dębowo-bukowa w Kostowie

Pomniki przyrody:
Lipa szerokolista w Byczynie (na Rynku), obwód 280 cm
Lipa drobnolistna w Jakubowicach
Wiąz w Jakubowicach
Lipa drobnolistna w Proślicach, obwód 743, wiek 550 lat, jedna z największych w Polsce
 

GMINA LASOWICE

 

Rezerwaty leśne:
Rezerwat krajobrazowy leśno-stawowy „Smolnik” w Szumiradzie
Lasy Stobrawsko-Turawskie - tereny gminy Lasowice Wielkie

Pomniki przyrody:
Dąb szypułkowy w Gronowicach
Dąb szypułkowy w Ciarce
Dąb szypułkowy w Lasowicach Małych
Dąb szypułkowy w Szumiradzie
Buk zwyczajny w Lasowicach Małych

 

GMINA OLESNO

 

10 dębów w Boroszowie,

Trzy modrzewie i jeden jawor w Leśnej,
Głaz narzutowy we wsi Łomnica uznany za pomnik przyrody.

 

 

GMINA DOBRODZIEŃ

 

Walory przyrody ożywionej na terenie gminy związane są z występowaniem dużej lesistości, znacznych powierzchni łąk i pastwisk oraz nielicznych, ale bardzo cennych zbiorników wodnych. Na obszarze gminy stwierdzono występowanie 16 gatunków roślin chronionych, w tym grążela żółtego, grzybienia białego, kruszczyka szerokolistnego, kukułkę szerokolistną, lilię złotogłów, rosiczkę okrągłolistną, wawrzynka wilczełyko, bagno zwyczajne, mącznicę lekarską, widłaczka torfowego oraz widłaki: goździstego, jałowcowatego i spłaszczonego. Gatunki chronione uzupełnia ok. 20 gatunków roślin rzadkich, z których najcenniejsze jest liczydło górskie.
Na terenie gminy zarejestrowano występowanie 150 gatunków chronionych kręgowców, w tym 12 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 123 gatunków ptaków, 10 gatunków ssaków. Do najcenniejszych należą ptaki ginących obszarów wodnobłotnych, takie jak bielik, kania rdzawa, bocian czarny, perkozy, derkacz. Na przelotach regularnie stwierdzany jest rybołów oraz liczne koncentracje kaczek.

 

GMINA GORZÓW ŚL.

 

Sosna pospolita zrośnięta kształt litery „H” – Leśnictwo Tyczynów
Platan klonolistny – uszycki park dworski, siedziba Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Uszycach
Krzew kłokoczki południowej okolice Gorzowowi Śl.

 

GMINA PRASZKA

 

Za względu na walory i zagrożenia ochrony szczególnej wymagają następujące obszary i obiekty środowiska przyrodniczego:
- kompleks leśny pomiędzy Lachowskim i Sołtysami ze znaczną powierzchnia lasów ochronnych, licznie występującymi chronionymi gatunkami fauny i flory,
- zespół przyrodniczy wokół śródleśnego stawu o powierzchni 0,81 ha, leżący na północ od lachowskich koło przysiółka Marki z cennymi zbiorowiskami roślin,
- lasy, starorzecza, szuwary, turzycowiska, zarośla wierzbowe, skupiska olch i pola uprawne znajdujące się w dolinie rzeki Wyderki od granicy gminy od wschodu po jej ujście do Prosny od wschodu z licznie występującymi gatunkami roślin rzadkich i ochronnych.

Na terenie gminy występuje około 400 gatunków roślin naczyniowych. Gatunki objęte ochroną gatunkową: widłak jałowcowaty, widłak goździsty, grzybienie białe, grążel żółty, wawrzynem wilczełko, bluszcz pospolity, borek trójlistny, kukułka szerokolistna, kruszczyk szerokolistny, paprotka zwyczajna.

Gatunki rzadkie w skali województwa i regionu: rzęśl hakowata, siedmopałecznik błotny, okrężnica bagienna, borówka bagienna, żurawina błotna, osoka aloesowata, pajęcznica gałęzista, sit drobny, wełnianka pochwowata, turzyca nitkowata w rejonie użytku ekologicznego w Markach.

 

GMINA RADŁÓW

 

Dąb szypułkowy – ok. 250 lat
Klon jawor – rosnący w parku przypałacowym w Biskupicach
Jodła pospolita – rosnąca na terenie Leśnictwa Sternalice
Bagna - Babrzysko i Krzyżówka znajdujące się na terenie Leśnictwa Sternalice.

Na terenie lasów państwowych w obrębie Sternalic utworzono obszar stanowiący ostoję dudka. Warto zaznaczyć, że na terenie Gminy Radłów znajdują się źródła rzeki Prosny. W Psurowie znajduje się zbiornik retencyjny

 

GMINA RUDNIKI

 

„Bukowa Góra” – rezerwat leśny, do którego prowadzi trasa rowerowa po gminie Rudniki. Jest to rezerwat ścisły. Ochronie poddano fragment kwaśnej buczyny niżowej z udziałem jodły. Znajduje się tu źródło jednego z dopływów Suchej Strugi.
Lipa drobnolistna – znajduje się w Jaworzynie przy kościele Św. Trójcy.
Dąb szypułkowy,
Kasztanowiec zwyczajny - Żytniów

 

GMINA ZĘBOWICE

 

Rzadkie okazy fauny jak bocian czarny czy wydra nie brakuje też zwierzyny pospolitej jak: sarny, jelenie, dziki i daniele oraz sporo gatunków roślin chronionych np. pomocnika baldaszkowego.

 

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna