start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

To zrobiliśmy

 

Dotychczasowe działania KOLOT-u miały na celu przede wszystkim integrację środowiska samorządowego, gospodarczego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki tego regionu. Były również próbą stworzenia platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi. Rozpoczynając działania, które miały na celu poprawę warunków rozwoju turystyki, od razu zakładano nie zamykanie się w granicach administracyjnych jednego powiatu. Przeprowadzone spotkania informacyjne w powiecie kluczborskim, nieco później w powiecie oleskim dały odpowiedni skutek integracyjny. Zrzeszanie się w celu przygotowania wspólnych planów rozwoju turystyki ma dodatkowo kilka istotnych zalet ułatwiających realizację zamierzonych przedsięwzięć.

KOLOT w swoich działaniach szczególnie koncentruje się na rozwoju produktu turystycznego i w ten sposób wspieraniu obszarów wiejskich. Turystyka wiejska stanowi na tych terenach istotną szansę ożywienia gospodarczego, dodatkowego zatrudnienia i zarobku dla wielu mieszkańców wsi. Pięć seminariów naukowo-szkoleniowych, organizowanych przez tę organizację było poświęconych właśnie tej tematyce. Pierwsze seminarium odbyło się w 2000 roku. Tematem był „Przemysł Turystyczny na Obszarach Wiejskich”. Głównym celem trzydniowego spotkania było omówienie najważniejszych problemów związanych z rozwojem ilościowym i jakościowym gospodarstw turystycznych na obszarach wiejskich u progu trzeciego tysiąclecia. Dodatkowo w czasie seminarium dla wszystkich uczestników zorganizowany został objazd studyjny po Ziemi Kluczborskiej uwzględniający miejsca, w których gospodarka turystyczna zaczęła się rozwijać oraz rejony potencjalne dla rozwoju turystyki wiejskiej.
Podczas drugiego seminarium dyskutowano na temat „Jakość usług turystycznych i ekologizacja rolnictwa w aspekcie dostosowania do standardów Unii Europejskiej”. Zadaniem tego szkolenia było omówienie uwarunkowań i mechanizmów rozwoju usług turystycznych i rolnictwa ekologicznego według standardów obowiązujących w jednoczącej się Europie. Trzecie seminarium odbywało się już przy współorganizacji Kluczborskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i miało charakter międzynarodowy. Organizatorzy za główne cele przyjęli: aktualizację wiedzy nt. ewolucji kierunków polskiej polityki rolnej i turystycznej oraz stanu i trendów wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w okresie akcesji Polski do Unii Europejskiej, prezentację doświadczeń niemieckich, ukraińskich i polskich w zakresie identyfikacji uwarunkowań rozwoju oraz efektywnego wprowadzania mechanizmów w rolnictwie i gospodarce turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym w dobie gospodarki rynkowej,
określenie najpilniejszych kierunków działań na poziomie regionalnym i lokalnym w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i turystyki umożliwiających podmiotom gospodarczym, władzom samorządowym, organizacjom pozarządowym efektywne włączenie się w procesy integracyjne jednoczącej się Europy.
Dwa następne seminaria poświęcone były promocji lokalnego produktu turystycznego. Można stwierdzić, że dotychczasowe działania podejmowane przez Stowarzyszenie doprowadziły nie tylko do konkretyzacji wizerunku Ziemi Kluczborskiej jako Krainy Miodowej, ale również ukierunkowały określone inicjatywy podejmowane przez pojedyncze osoby. Wyraźnie lansowany jest fakt, iż oferowane produkty turystyczne pochodzą z czystej krainy rolno-leśnej położonej w sąsiedztwie obszarów chronionych.

Wypromowanie lokalnego produktu turystycznego to jeden z kluczowych celów KOLOT-u. Produktem charakterystycznym dla regionu kluczborsko-oleskiego jest miód i sakralne budownictwo drewniane, stąd pomysł na skoncentrowanie wokół tych produktów działań promocyjnych. Atrakcyjność tworzonych przez nas ofert oraz wysoka jakość produktu turystycznego ma za zadanie zaspokoić potrzeby potencjalnego turysty.

IV seminarium na temat „Jak wypromować lokalny produkt turystyczny, aby osiągnąć sukces w rozwoju gospodarczym regionu” odbyło się we wrześniu 2003 roku i podstawowym jego celem było właśnie pokazanie jak stworzyć produkt turystyczny i w jaki sposób go później wypromować. Oprócz szkolenia w tym czasie zorganizowane zostały Kluczborskie Targi Pszczelarskie, konkurs na regionalny produkt turystyczny pn. „Miodowe Pieczywo Cukiernicze – wizytówką Ziemi Kluczborskiej” oraz zwiedzanie Pasieki Zarodowej w Maciejowie – miejsca związanego z pracą i życiem Jana Dzierżona.
V Międzynarodowe Turystyczne Seminarium Naukowo–Szkoleniowe na temat „Możliwości Rozwoju Lokalnego Rynku Usług Turystyczno-Rekreacyjnych i Obszarów Wiejskich w Kontekście Współpracy Partnerskie” połączone było z Międzynarodowym Jarmarkiem Ziemi Kluczborskiej i II Kluczborskimi Targami Pszczelarskimi z udziałem wystawców z Ukrainy i Niemiec. Cykl pięciu seminariów został zakończony wydanym przez Stowarzyszenie materiałem wydawniczym „Współpraca partnerska w procesie rozwoju usług turystycznych i aktywizacji wsi”. Kolejne VI seminarium odbyło się w Borkach Małych koło Olesna i dotyczyło zagadnienia budowanie lokalnego produktu turystycznego. W 2006 roku odbyło się ostatnie VII seminarium nt. „Kategoryzacja obiektów wiejskiej bazy noclegowej - drogą do podnoszenia jakości usług turystycznych”.

Działania organizacji skupiają się także wokół promocji naszego regionu poprzez uczestnictwo w targach turystycznych i wydawanie materiałów promocyjnych. Do tej pory KOLOT ma na swoim koncie kilka wydawnictw promocyjnych: „Ziemia Kluczborska – miodowa kraina”, „Szlakiem Kościółków Drewnianych w Powiecie Kluczborskim”, wspomniana już publikacja „Współpraca Partnerska w Procesie Rozwoju Usług Turystycznych i Aktywizacji Wsi”, "Gościnna Ziemia Kluczborsko-Oleska Zaprasza”, "Powiat Kluczborski Zaprasza - Informator Turystyczny", "Powiat Kluczborski Zaprasza - Przewodnik Turystyczny", "Sektorowa Strategia Rozwoju Turystyki na Obszarach Wiejskich w gminach: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie", "Zwierciadło Przeszłości" (ulotka), "Szlakiem kościółków drewnianych w powiecie kluczborskim i oleskim", "Ziemia Kluczborsko-Oleska... Kraina miodem i mlekiem płynąca", "Ruch turystyczny w powiatach: kluczborskim i oleskim - wybrane aspekty".

Stowarzyszenie stara się aktywnie pozyskiwać fundusze zewnętrzne na realizację swoich projektów. W 2006 roku KOLOT w ramach Pilotażowego Programu Lider+ zrealizował projekt, którego efektem było powstanie Sektorowej Strategii Rozwoju Turystyki na Obszarach Wiejskich w gminach: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie. W 2007 roku zrealizowano projekt, którego celem było zbadanie ruchu turystycznego w powiatach: kluczborskim i oleskim. Zadanie dotowane było przez Samorząd Województwa Opolskiego.

 

KOLOT angażuje sie także w inne przedsięwzięcia. Była m.in. partnerem w województwie opolskim projektu szkoleniowo-doradczego dla branży turystycznej "Turystyka Wspólna Sprawa". Od początku 2008 roku trwały działania zmierzające do powołania opolskiego klastra turystycznego. Zakończyły się sukcesem w listopadzie 2008 roku. Klaster turystyczny „Kraina miodu i mleka” działa w ramach stowarzyszenia Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna (KOLOT). Zrzesza 34 członków: firmy z branży turystycznej województwa opolskiego (m.in. właścicieli gospodarstw eko-, agroturystycznych; restauratorów; hotelarzy), największe jednostki naukowo-badawcze regionu: Opolski Park Naukowo-Technologiczny, Uniwersytet Opolski oraz jednostki samorządu terytorialnego z obszarów powiatów: kluczborskiego i oleskiego. Ma formułę otwartą, tzn. mogą cały czas przystępować do niego nowi członkowie z terenu całej Opolszczyzny.

 

Klaster jest autorem projektu pn. „Lokalny i regionalny produkt w wirtualnej przestrzeni turystycznej Dorzecza Odry”, który realizowano od sierpnia do listopada 2009 roku w ramach Programu na rozwój międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi - Innovation Express, finansowanego z budżetu krajowego. Program pilotowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach międzynarodowego projektu INNET, finansowanego przy wykorzystaniu funduszy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, w bloku projektów INNO-NETs.
W projekt zaangażowanych było 41 przedsiębiorstw (21 – po stronie polskiej i 20 - po stronie niemieckiej). Projekt zrealizowano we współpracy z klastrem Touristische Gruppe (CLUSTER) pro-agro Verband zur Förderung des ländlichen Raumes im Land Brandenburg (Niemcy, Brandenburgia).

 

 

 

Zrealizowane projekty

 

 

Sektorowa Strategia Rozwoju Turystyki na Obszarach Wiejskich w gminach: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie

W 2006 roku KOLOT zrealizował projekt, którego efektem było powstanie „Sektorowej Strategii Rozwoju Turystyki na Obszarach Wiejskich w gminach: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie”. Środki były finansowanie z Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Działanie 2.7. – Pilotażowy Program Leader+.

Przeprowadzenie wstępnego monitoringu ruchu turystycznego w powiecie kluczborskim i oleskim

W 2007 roku stowarzyszenie zrealizowało projekt pn. „Przeprowadzenie wstępnego monitoringu ruchu turystycznego w powiecie kluczborskimi oleskim”. Zadanie dotowane było przez Samorząd Województwa Opolskiego.

Promocja turystycznego wizerunku wsi opolskiej

W 2008 roku KOLOT realizował zadanie publiczne pn. „Promocja turystycznego wizerunku wsi opolskiej”
w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego do realizacji przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Kwitnąca Wieś Opolska - Turystyczne Niezapominajki

W 2009 roku realizowano projekt o nazwie "Kwitnąca Wieś Opolska - Turystyczne Niezapominajki". Zadanie powierzone zostało przez Zarząd Województwa Opolskiego w ramach konkursu ofert pn. "Kwitnące Opolskie – kreowanie pozytywnego wizerunku regionu".

Lokalny i regionalny produkt w wirtualnej przestrzeni turystycznej Dorzecza Odry

Projekt zrealizowany od sierpnia do listopada 2009 roku przez działający w ramach KOLOT klaster turystyczny "Kraina Miodu i Mleka" w ramach Programu na rozwój międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi - Innovation Express, finansowanego z budżetu krajowego. Program pilotowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach międzynarodowego projektu INNET, finansowanego przy wykorzystaniu funduszy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, w bloku projektów INNO-NETs.
Zadanie zrealizowano we współpracy z klastrem Touristische Gruppe (CLUSTER) pro-agro Verband zur Förderung des ländlichen Raumes im Land Brandenburg (Niemcy, Brandenburgia). W projekt zaangażowanych było 41 przedsiębiorstw (21 – po stronie polskiej i 20 - po stronie niemieckiej).

Dojrzały - aktywny, młody - sprawny"

Projekt realizowany od czerwca do grudnia 2012 r. ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Zakładał aktywizację ludzi w wieku emerytalnym z terenu powiatów kluczborskiego i oleskiego oraz integrację i współpracę ich środowiska z młodym pokoleniem. Płaszczyzną zbliżania obu pokoleń była turystyka. W ramach projektu zorganizowano13 wycieczek krajoznawczych po powiatach kluczborskim i oleskim, kursy: "Z komputerem na ty", "Komunikacja interpersonalna - wielopokoleniowa", "Pierwsza pomoc". Podczas realizacji zadania wykorzystane zostały potencjały obu grup - doświadczenie i wiedza życiowa pokolenia seniorów, świeżość spojrzenia, dynamika, wiedza z zakresu obsługi ruchu turystycznego, łatwość poruszania się w świecie komputerów i internetu młodzieży. Zadanie zakończyło spotkanie podsumowujące. Projekt realizowano z dwoma partnerami - Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku i Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Seniorzy biorący udział w projekcie to członkowie Związków Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kluczborku i w Oleśnie.

 

 

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna